Monte Sacro O Gelbison, Italy (Trees), 1999

Monte Sacro O Gelbison, Italy (Trees), 1999