Kiichi Asano_Tokamachi_Japan_1957 copy

Kiichi Asano, Tokamachi, Japan, 1957