Kiichi Asano, Yokote Snow Hut, Japan, 1960

Kiichi Asano, Yokote Snow Hut, Japan, 1960