Tina Modotti, Portrait of Edward Weston, 1924

Tina Modotti, Portrait of Edward Weston, 1924