Lou Stoumen, Sailor and Girl on Subway, 1940

Lou Stoumen, Sailor and Girl on Subway, 1940