Robert Mapplethorpe, Patti Smith, 1975

Robert Mapplethorpe, Patti Smith, 1975